top of page

Professionaliteit: links en downloads

(35) Doorn, L. van, Jonge, E. de & Kloppenburg, R. (2021). Preventie van dak- en thuisloosheid onder jongeren en jongvolwassenen: Een verkennend

       onderzoek. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 
       https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/preventie-van-dak--en-thuisloosheid-onder-jongeren-en-jongvolwassenen

       Een onderzoeksrapport betreffende de verkenning van een integrale aanpak van het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren en

       jongvolwassenen.

(34) Jonge, E. de (2021). Professionaliteit: Eliot L. Freidson. In: M. Ruijters, R. Schut & R.-J. Simons (Red.), Canon van leren & ontwikkelen: 50

       concepten en hun grondleggers (pp. 415-425). Amsterdam: Boom. https://www.canonvanlerenenontwikkelen.nl/

       Voor de nieuwe editie van het Nederlandse standaardwerk over leren en ontwikkelen voor professionals schreef ik het hoofdstuk over

       professionaliteit.

(33) Jonge, E. de, Kloppenburg, R., & Hendriks, P. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on social work education and practice in the

       Netherlands. Social Work Education: The International Journal, https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1823363 .

       Samen met twee collega’s schreef ik een artikel over de eerste impact van de coronapandemie op de praktijk en het onderwijs betreffende

       sociaal werk in Nederland.

(32) Kloppenburg, R., Jonge, E. de, & Greven, K. (2020). Wat werkt in ontwikkelwerkplaatsen? Een verkennend onderzoek naar werkzame factoren. Utrecht:

       Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.

       Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht verrichtte ik samen met enkele collega’s onderzoek naar de werkzame

       factoren van ontwikkelwerkplaatsen, een samenwerkingsvorm tussen praktijkonderzoek en beroepspraktijk waarin leren, onderzoeken en

       innoveren hand in hand gaan.

(31) Jonge, E. de, Kanne, M., Hendriks, P., Raap, E., Kloppenburg, R., & Doorn, L. van (2020). Sociaal werkers zijn in de loopgraven teruggedrongen.

       Website Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/sociaal-werkers-zijn-in-de-loopgraven-teruggedrongen/

       Samen met mijn collega’s van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht publiceerde ik een stuk over

       de impact van de covid-19 pandemie op het directe contact in het sociaal werk, gebaseerd op een peiling onder onze contacten in het werkveld.

(30) Jonge, E. de (2019). De muzische professional. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(7), 1–14. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.630

       In dit artikel betoog ik dat het proefschrift van Bart van Rosmalen over muzische professionalisering een beeld van de professional schetst

       zoals ik dat in mijn proefschrift heb gedefinieerd. Het artikel kan dan ook gelezen worden als een aanvulling op mijn proefschrift.

 

(29) Schröder, I., Jonge, E. de, Mooij, E., & Evers, F. (2019). Global challenges, local impact. CARPE Conference 2019: Horizon Europe and beyond. DOI:

       10.4995/CARPE2019.2019.10564

       Als projectgroep HU-PC (Hogeschool Utrecht – Professional College) schreven we een paper voor de internationale CARPE conferentie in

       Valencia over onze ideeën betreffende een transformatie van het hoger beroepsonderwijs.

(28) De Jonge, E. (2019). Optimization of professionalization. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(2), 1-9. 

       DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.597

       Een uitvoerige bespreking van twee recente boekpublicaties met als leidraad de optimalisering van professionaliseringsprocessen.

(27) De Jonge, E. (2019). Developing an ideal-typical approach to social work as a profession. Journal of Social Intervention: Theory and Practice,

       28(1), 3-19. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.580

       Voortbouwend op mijn proefschrift heb ik een eerste Engelstalig artikel over de ideaaltypische benadering van sociaal werk gepubliceerd.

(26) Kloppenburg, R., Bommel, M. van & Jonge. E. de (2019). Developing common ground for a sustainable knowledge base for social work

       education in the Netherlands. Social Work Education, DOI: 10.1080/02615479.2018.1529154

       Samen met twee medeonderzoekers publiceerde ik een Engelstalig artikel over onze ontwikkeling van de kennisbasis voor sociaal werk        

       opleidingen in Nederland.

 

(25) Jonge, E. de (2018). Professionaliteit en neoliberalisme: posities, paradoxen en perspectieven. Waardenwerk: Journal of Humanistic Studies, 73, 71-

       83.

       Naar aanleiding van een lezing tijdens de masterclass van de Foundation Critical Ethics of Care op 2 november 2017 schreef ik een artikel over

       de complexe relatie tussen professionaliteit en neoliberalisme.

(24) Jonge, E. de, Bommel, M. van & Kloppenburg, R. (2018). Zicht op sociale complexiteit: Over het belang van wetenschappelijke perspectieven in

       sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(4), 29-47.

       Samen met twee medeonderzoekers beschreef ik een ongezochte vondst van ons onderzoek betreffende de kennisbasis van sociaal werk: de

       rol van wetenschappelijke perspectieven in het verwerven van inzicht in sociale complexiteit.

(23) Jonge, E. de (2018). Sociale kwaliteit: Lisbeth Verharen benoemt ankerpunt voor sociaal werk. Vakblad Sociaal Werk, 3(1), 8-10.

       De lectorale rede van mijn voormalige collega was aanleiding voor een beschouwing over inclusie, cohesie en participatie als de drie

       kernwaarden die de sociale kwaliteit van samenleven invulling geven en daarmee het hart vormen van sociaal werk.

(22) Jonge, E. de, i.s.m. Apeldoorn, A. & Poppema, Y. (2017). Kwalificatieprofiel Herstelcoach: Samen werken aan herstel. Interne publicatie Lister.

       In goede afstemming met twee medewerkers van Lister ontwikkelde ik op basis van interne beleidsdocumenten een kwalificatieprofiel voor de

       herstelcoach, als de grondslag voor een intern post-Hbo scholingstraject voor de eigen medewerkers.

(21) Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., Jonge, E. de & Doorn, L. van (Red.) (2017). De brede basis van het sociaal werk:

       Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Coutinho.

       Samen met een vijftal vakgenoten vormde ik de redactie van een studieboek dat de brede basis van sociaal werk tracht te verhelderen en te

       versterken. Samen met Marijke van Bommel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Lia van Doorn en Raymond Kloppenburg (beiden

       Hogeschool Utrecht) schreef ik voor dit boek een hoofdstuk over de kennisbasis van sociaal werk. Verder schreef ik het afsluitende hoofdstuk,

       een slotbeschouwing over de verworvenheden en uitdagingen van sociaal werk. Tot slot ontwikkelde ik samen met Margot Scholte (voorheen

       Hogeschool InHolland) en Raymond Kloppenburg een internetpublicatie met studievragen bij het boek.

(20) Jonge, E. de (2017). Sterk sociaal werk: Professionalisering in vier dimensies. Vakblad Sociaal Werk, 2(4), 8-10.

       Voor het vakblad voor sociaal werkers schreef ik een artikel over het versterken van het beroep door het sociale centraal te stellen in

       normatieve, technische, persoonlijke en collectieve professionalisering.

(19) Kloppenburg, R., Bommel, M. van & Jonge, E. de (2017). Gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen in Nederland:

       Eindrapportage project Kennisbasis sociaal werk. Sectoraal Adviescollege Hogere Sociale Studies.

       Samen met twee collega’s verrichtte ik onderzoek naar het fundament voor een gemeenschappelijke kennisbasis voor alle Nederlandse

       opleidingen in het domein sociaal werk. Het onderzoeksverslag verscheen als een internetpublicatie.

(18) Kloppenburg, R., Bommel, M. van & Jonge, E. de (2017). Hoofdstuk 3: Generieke kennisbasis. In: Landelijke opleidingsoverleggen sociaal domein        (Red.), Landelijk opleidingsdocument sociaal werk (pp. 30-46).

       Samen met twee collega’s ontwikkelde ik een model voor de generieke kennisbasis van sociaal werk opleidingen. Een samenvatting hiervan

       werd gepubliceerd als hoofdstuk 3 in het nieuwe opleidingsdocument voor sociaal werk.

(17) Jonge, E. de (2016). Normatieve en reflectieve professionalisering. Waardenwerk, 66-67, 91-105.

       Voor het tijdschrift Waardenwerk schreef ik een artikel over de blijvende waarde van het concept van de reflectieve professional voor de

       traditie van de normatieve professionalisering.

(16) Jonge, E. de, Kloppenburg, R. & Bommel, M. van (2016). Kennisbasis sociaal werk: Een wetenschappelijke kennisbasis voor sociaal

       werkopleidingen. Vakblad Sociaal Werk, 1(6), 19-21.

       Voor het Vakblad Sociaal Werk schreef ik samen met twee coauteurs een artikel over de achtergrond en de opzet van de door ons ontwikkelde

       landelijke kennisbasis voor de opleidingen sociaal werk.

 

(15) Jonge, E. de (2016). De vierde dimensie: Het belang van collectieve professionaliteit en collectieve professionalisering. Vakblad Sociaal Werk, 1(6),

       5-8.

       In het Vakblad Sociaal Werk betoogde ik dat in het beroepsprofiel van de sociaal werker – naast normatieve, technisch-instrumentele en

       persoonlijke – ruimte moet worden gecreëerd voor collectieve professionaliteit en professionalisering.

(14) Jonge, E. de (2015). Beelden van de professional: Inspiratiebronnen voor professionalisering. Delft: Eburon.

       Op 2 juni 2015 promoveerde ik aan de Universiteit Utrecht in de sociale wetenschappen. In het onderzoek staan beelden van de professional

       centraal. Dat zijn theoretische concepten van een gepersonifieerd praktijkideaal voor professioneel functioneren, zoals de lerende professional,        de reflectieve praktijkwerker, de presentiebeoefenaar en de intrapreneur. Deze beelden worden geanalyseerd en geordend met behulp van

       een ideaaltypisch model waarin de zinvolle potentie van professionaliteit centraal staat: het realiseren van humanitaire waarden onder

       complexe omstandigheden. Het proefschrift is in vier varianten verkrijgbaar: als PDF-bestand (gratis download op deze site), als e-book (€ 20),

       als paperback (€ 35), en als gelimiteerde gebonden hardcover editie (€ 50, uitsluitend bij de auteur verkrijgbaar).

 

(13) Jonge, E. de, Kloppenburg, R, Postma, D.W. & Waal, V. de (2014). Hogere opleidingen sociaal werk: zo worden ze toekomstbestendig. (Dossier:

       toekomst hoger sociaal onderwijs). Website Sociale Vraagstukken.

       Samen met drie collega’s schreef ik een bijdrage voor het debat over de toekomst van het hoger sociaal onderwijs op de website van Sociale

       Vraagstukken.

 

 

(12) Jonge, E. de (2014). Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work. Journal of Social Intervention: Theory and Practice.

       23 (1), 91-106.

       In Journal of Social Intervention publiceerde ik een artikel waarin ik betoog dat sociaal werk niet een ambacht (vgl. Sennett) maar een professie

       (vgl. Freidson) is.

 

 

(11) Menger, A., Krechtig, L. & Bosker, J. (Eds.) (2013). Werken in gedwongen kader: Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Amsterdam: SWP.

        In een methodiekboek voor forensisch sociaal werk leverde ik een bijdrage aan twee hoofdstukken. Samen met Anneke Menger schreef ik    

        Hoofdstuk 1: Professionaliteit als kader. En samen met Lous Krechtig schreef ik Hoofdstuk 2: Reclasseringswerk als waarde(n)vol werk.

 

 

(10) Ewijk, H. van, Jonge, E. de, Scholte, M., Sprinkhuizen, A. & Vlaar, P. (Eds.) (2013). Body of knowledge sociaal werk: Het kennisfundament van de

        sociale professional.

        Voor de online kennisbasis sociaal werk schreef ik de tekst voor de Pijler Professionalisering en voor het Venster Benaderingen van

        professionaliteit.

 

 

(09) Jonge, E. de (2012). Professionele expertise. Maatwerk, 15 (4), 23-35.

        Professionele expertise zit niet primair in het uitvoeren van de afzonderlijke stappen van de regulatieve cyclus, maar vooral in de verbinding en

        samenhang daartussen. De kern is het nemen van een beslissing, die gebaseerd is op een deskundig oordeel en die resulteert in een

        deskundige ingreep. Dit blijkt ook uit de klassieke professies: het vonnis van de rechter en het voorschrift van de arts.

 

 

(08) Jonge, E. de (2012). Van drama naar blijspel. Een beknopte ervaringsreflectie. Maatwerk, 15 (2), 12.

        Eerder publiceerde ik over het drama van de professional (zie 2). Dit artikel inspireerde Sietske Russchen & Wilma Boer tot een

        lichaamsgerichte workshop, die ik tijdens het jaarcongres van de NVMW volgde. Ik stimuleerde hen tot het schrijven van een artikel hierover,

        waaraan ik een korte ervaringsreflectie toevoegde.

 

 

(07) Jonge, E. de (2012). Opinie: De hogeschooldocent is een artiest. HU Magazine, Februarinummer, (1), 16.

        Voor het personeelsblad van Hogeschool Utrecht schreef ik een opiniërend artikel, waarin ik vijf centrale pijlers van de deskundigheid van

        hogeschooldocenten onderscheid en pleit voor herwaardering van deze complexe expertise, niet in de laatste plaats binnen de hogescholen

        en door de hogeschooldocenten zelf.

 

 

(06) Geelhoed, S., Hanrath, J., Houweling, L, Jonge, E. de, Kloppenburg, R., Overkamp, E. & Postma. D. (2011). Crisis als krachtvoer: Aanzet tot een

        discussie over de grondslagen van sociaalagogisch werk. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

        Samen met enkele collega’s schreef ik een discussienotitie over de fundamenten van het sociaal werk in relatie tot enkele hedendaagse sociaal-

        maatschappelijke veranderingen. Ik nam het onderdeel over de professionele ruimte voor mijn rekening.

 

 

(05) Jonge, E. de (2011). Professionele missies: Maatschappelijk werk en reclasseringswerk. Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk werk, 14 (6), 21-

        23.

        In dit artikel analyseer ik uit welke elementen een professionele missie is opgebouwd en laat ik zien welke missies ten grondslag liggen aan het

        maatschappelijk werk en aan de drie reclasseringsorganisaties (3RO). De reclasseringsmissies suggereren dat de drie organisaties de taken        

        netjes hebben verdeeld, terwijl de werkelijkheid eerder is dat ze bij elkaar opgeteld weergeven wat elke reclasseringswerker doet, ongeacht de

        organisatie waaraan hij of zij verbonden is.

 

 

(04) Jonge, E. de (2011). Professionaliseringstaken. In: S. Horneman & W. Nijhof (Eds.), Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening (pp. 207-230).

        Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

        Voor de nieuwe editie van het basisboek voor de hogere beroepsopleiding (HBO) sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) schreef ik het

        hoofdstuk over professionaliseringstaken. Het hoofdstuk bevat niet alleen een beknopte weergave van het door mij ontwikkelde ideaaltypisch

        model van professionaliteit maar maakt tevens gebruik van uiteenlopende auteurs zoals Schön, Kolb en Vermunt om te verhelderen wat

        professionalisering zoal inhoudt.

 

 

(03) Bosker, J., Jonge, E. de & Menger, A. (Eds.) (2011). Het vakmanschap van de reclasseringswerker: Congresbundel. Utrecht: Lectoraat Werken in

        Justitieel Kader, Kenniscentrum voor Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht.

        Op 28 januari 2011 vond aan de Hogeschool Utrecht het congres Het vakmanschap van de reclasseringswerker plaats. Het congres werd

        georganiseerd door het lectoraat Werken in Justitieel Kader (WIJK) in samenwerking met de reclasseringsorganisaties (3RO). Door middel van

        een drietal presentaties leverde ik op basis van het door mij ontwikkelde ideaaltypisch model van professionaliteit de structuur voor het

        congres. Samen met een lector van de hogeschool en een beleidsmedewerker van de reclassering verzorgde ik de redactie van de

        congresbundel. In deze bundel is een zestal korte artikelen van mijn hand opgenomen. In een van deze artikelen laat ik zien dat de missies van

        de drie reclasseringsorganisaties elkaar aanvullen, terwijl de feitelijke werkzaamheden van reclasseringswerkers zich niet tot de missie van hun

        eigen organisatie beperken maar het gehele domein van de reclassering bestrijken.

 

 

(02) Jonge, E. de (2011). Het drama van de professional.  Maatwerk, 14 (2), 22-25.

        Van het openingshoofdstuk van mijn boek over professionaliteit publiceerde ik een bewerkte versie in het vaktijdschrift voor maatschappelijk

        werkers. In dit artikel wordt de dramadriehoek van Karpman gebruikt om verschuivingen in de publieke waardering voor professionaliteit

        gedurende de afgelopen eeuw in vogelvlucht te karakteriseren.

 

 

(01) Jonge, E. de (2011). Professionaliteit: een model van kern en context. Deventer: Professionaliteit.nu.

        Het boek ontwikkelt in discussie met de sociologische traditie en met behulp van de ideaaltypische methode een integraal model van

        professionaliteit waarin de waardevolle kern, de innerlijke samenhang en de contextuele positionering centraal staan. Bijzondere aandacht

        wordt besteed aan de identiteit en de positie van professionals. Het model is geschikt als referentiekader voor reflectie op professioneel

        functioneren en voor onderzoek van professionele praktijken. Het boek is tegelijk goed toegankelijk en goed onderbouwd, en daarmee zowel

        interessant voor praktijkgerichte professionals als voor sociale wetenschappers.

 

 

bottom of page