top of page

Lezingen vanaf 2010

(70) Presentatie: Professionaliseringstraject ethisch actorschap (Slotsymposium MSC Baarn 25-01-2018)

        Tijdens het slotsymposium van het onderzoeksproject Most Significant Change (MSC) van het professionaliseringstraject Ethisch Actorschap

        (PEA) voor de deelnemende organisaties (Sherpa Baarn, Amerpoort Baarn, Buurtteamorganisatie Urecht) presenteerde ik de aanleiding voor, de

        opzet van en de eerste bevindingen van het onderzoek.

(69) Workshop: Ethisch actor-schap: Professionele waarden (Congres WiJK Utrecht 08-12-2017)

        Samen met Raymond Kloppenburg (Hogeschool Utrecht) en Laura van der Zwet (Reclassering Nederland) verzorgde ik tijdens het Congres

        Vakmanschap van de reclasseringswerker van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader (WiJK) tweemaal een workshop over ethisch actor-schap

        en professionele waarden, waarbij ik het onderdeel over ethische sensibiliteit voor mijn rekening nam.

 

(68) Presentatie: Beroepsethische vraagstukken (Masterclass MWD Utrecht 09-11-2017)

        Voor de afstudeerbegeleiders van het onderdeel Ethisch beraad van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) verzorgde ik

        een masterclass over het onderscheiden van ethisch robuuste en praktisch relevante beroepsethische vraagstukken.

 

(67) Presentatie: Professionaliteit en Neoliberalisme: Posities, paradoxen en perspectieven (Masterclass CEC Utrecht 02-11-2017)

        Tijdens de Masterclass van de Foundation Critical Ethics of Care (CEC) over Neoliberalisme in zorg, welzijn en onderwijs verzorgde ik een bijdrage

        over de complexe relatie tussen professionaliteit en neoliberalisme.

(66) Presentatie: Wat willen wij? Visie LLL-team (Team-dag LLL Utrecht 22-08-2017)

        Tijdens de team-dag van het Leven Lang Leren (LLL) team (deeltijdopleiding en contractactiviteiten) van het Instituut voor Social Work van

        Hogeschool Utrecht verzorgde ik een interactieve presentatie ter ondersteuning van de visieontwikkeling.

(65) Presentation: Educating the social worker as an ethical agent (EASSW-conference Paris 27-06-2017)

        Samen met Nora el Abdouni, sociaal werker van het jaar 2015 en vanuit Pretty Woman Utrecht deelnemer aan ons onderzoeksproject,

        verzorgde ik een interactieve presentatie over de sociaal werker als ethisch actor.

 

(64) Workshop: A communal knowledge base for social work education (EASSW-conference Paris 27-06-2017)

        Samen met Raymond Kloppenburg verzorgde ik een workshop over de gemeenschappelijke kennisbasis voor alle Nederlandse opleidingen in

        het domein sociaal werk die we samen met Marijke van Bommel hebben ontwikkeld.

(63) Presentatie: Professional ethical identity: Challenges for social work research (ESWRA-conference Aalborg 21-04-2017)

        Voor de conferentie van de European Social Work Research Association (ESWRA) in Denemarken organiseerde ik samen met een internationaal

        netwerk van onderzoekers een symposium: Researching the professional ethical identity of social workers: challenges and possibilities. Tijdens

        dat symposium verzorgde ik een lezing over eigen lopend onderzoek naar de professionele identiteit van sociaal werkers.

(62) Workshop: Kennisbasis Sociaal Werk (Ontwikkel-dag Sociaal Werk LOO’s 09-12-2016)

        Samen met de coauteurs Raymond Kloppenburg en Marijke van Bommel gingen we in op achtergronden en opzet, toepassing en

        ontwikkelmogelijkheden van de kennisbasis voor alle opleidingen in het domein sociaal werk.

(61) Tafelgesprek: Beelden van professional (Hei-dag lectoren CHE 26-10-2016)

        Tijdens de hei-dag voor de lectoren van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) werd ik uitgenodigd voor een verkennend gesprek om te

        onderzoeken in hoeverre mijn promotieonderzoek zou kunnen dienen om de verbinding te verstevigen van de onderzoeken van de lectoren op

        de thematiek ‘samenleving in transitie, nieuwe rollen voor professionals’.

(60) Lezing: Normatieve professionalisering (Inspiratiedag HvA 22-09-2016)

        Tijdens de jaarlijkse Inspiratiedag voor praktijkbegeleiders van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal

        Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hield ik een lezing over normatieve professionalisering.

 

(59) Lezing: Die Entwicklung einer Wissensbasis für den Fachbereich Sozialarbeit in die Niederlanden: erste Ergebnisse und weitere Herausforderungen

        (Fachbereichstag NASSW BRD Würzburg 07-06-2016)

        De National Association for Schools of Social Work Germany (NASSW BRD) organiseerde aan de Hochschule für angewandte Wissenschaft in

        Würzburg tijdens de Fachbereichstag Soziale Arbeit een conferentie met de titel: Wissen – Können – Tun: Kompetenzerwerb für die sozial

        Praxis. Ik hield een lezing over de ontwikkeling van een kennisbasis voor de Nederlandse opleidingen voor sociaal werk.

 

(58) Tafelgesprek: Bespreken van de ethische aspecten van je werk (kUS Domstad 27-05-2016)

        Samen met mijn collega Raymond Kloppenburg leidde ik een tafelgesprek over ethisch actorschap en moreel beraad tijdens een

        themabijeenkomst in Utrecht bij Domstad van het Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) rondom professionaliteit, professionalisering en

        professionele identiteit.

 

 

(57) Presentatie: Interprofessional cooperation as collective ethics work (FESET ESTES 28-04-2016)

        Tijdens het seminar van FESET (Formation d’Educateurs Sociaux Européens) over Invisible persons aan de ESTES (Ecole Supérieure en Travail

        Educatif et Social) in Strasbourg verzorgde ik een presentatie over gemeenschappelijk en interdisciplinair ethiekwerk als basis voor

        interprofessionele samenwerking.

 

 

(56) Presentatie: ethiekwerk en ethisch actorschap (NP HU 04-04-2016)

        Tijdens een bijeenkomst van het Lectoraat Normatieve Professionalisering (NP) aan Hogeschool Utrecht (HU) verzorgde ik samen met een

        collega een presentatie over de onderzoekslijn ethiekwerk en ethisch actorschap van het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke

        Dienstverlening.

 

 

(55) Presentation: The ethical sensitivity of social workers (ECSWR UCL 01-04-2016)

        Tijdens de European Conference on Social Work Research (ECSWR) aan de Universidade Católica Lisboa (UCL) verzorgde ik een presentatie over

        mijn onderzoek naar de ethische sensitiviteit van sociaal werkers.

 

 

(54) Presentation: Reinventing the body of knowledge for social work education in the Netherlands (ECSWR UCL 01-04-2016)

        Tijdens de European Conference on Social Work Research (ECSWR) aan de Universidade Católica Lisboa (UCL) presenteerde ik samen met een

        collega de tussenresultaten van ons landelijk project om de kennisbasis van sociaal werk opleidingen te verstevigen.

 

 

(53) Presentation: Research on ethical agency (ECSWR UCL 31-03-2016)

        Tijdens de European Conference on Social Work Research (ECSWR) aan de Universidade Católica Lisboa (UCL) in Portugal organiseerde ik samen

        met twee buitenlandse hoogleraren en een collega een symposium over Empirical ethics in social work. Binnen dit symposium verzorgde ik een

        presentatie over de empirische omslagen in ons onderzoek naar de sociaal werker als ethisch actor.

 

 

(52) Leeskring: Beelden van de professional (IMD HU 19-01-2016)

        Tijdens de leeskring van het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van Hogeschool Utrecht (HU) besprak ik met enkele

        collega’s mijn dissertatie en de betekenis daarvan voor het beroepsonderwijs.

 

 

(51) Workshop: Op zoek naar je eigen kracht! (WIJK+3RO HU 25-11-2015)

        Tijdens het congres Vakmanschap van de reclasseringswerker – in een locatie van Hogeschool Utrecht (HU) en georganiseerd door het lectoraat

        Werken in justitieel kader (WIJK) en de drie reclasseringsorganisaties (3RO) – verzorgde ik samen met de reclasseringswerkers Barbara Keuning

        (RN) en Laura van der Zwet (LdH) tweemaal een workshop waarin deelnemers werden gefaciliteerd om met elkaar in gesprek te gaan over hun

        eigen drijfveren en expertise evenals om ideeën te genereren voor de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

 

 

(50) Pitch: Waarden in praktijkgericht onderzoek binnen het sociale domein. (KSI HU 09-07-2015)

        Tijdens de jaarafsluiting van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht (HU) verzorgde ik een pitch waarin ik een pleidooi

        hield voor een onderzoek-overstijgende meta-analyse van funderende waarden in de beroepspraktijk binnen het sociale domein en

        het praktijkgerichte onderzoek daarnaar, als bijdrage aan de verdere versterking van de professionele identiteit van sociaal werk. 

 

 

(49) Presentation: Curriculum Innovation in the Netherlands. (EASSW Milano 01-07-2015)

        Tijdens de conferentie van de European Association of Schools of Social Work (EASSW) in Milaan verzorgde ik samen met mijn collega Raymond

        Kloppenburg en met onze Amsterdamse vakgenoten Joep Holten en Max Huber een presentatie over onderwijsvernieuwing binnen de

        opleidingen voor sociaal werk, in het licht van de transities in het sociale domein. 

 

 

(48) Presentation: Practice based research as a source of inspiration for professional education (EASSW Milano 01-07-2015)

        Tijdens de conferentie van de European Association of Schools of Social Work (EASSW) in Milaan verzorgde ik een presentatie over

        praktijkgericht onderzoek als inspiratiebron voor innovatie van het onderwijs aan professionals, gebaseerd op mijn onderzoek naar de ethische

        sensibiliteit van ambulante sociale professionals.

 

 

(47) Gastcollege: Hoe organiseer je creatieve therapie? (HU CT 28-04-2015)

        Voor de tweedejaars studenten voltijd en deeltijd van de bacheloropleiding creatieve therapie (CT) aan Hogeschool Utrecht (HU) in Amersfoort

        verzorgde ik een gastcollege over drie ideaaltypische modellen voor de organisatie van arbeid: de vrije markt, de hiërarchische bureaucratie en

        samenhangende professionaliteit.

 

 

(46) Seminar: Ethical Practice in Social Work (University of Ljubljana 21-04-2015)

        Samen met de hoogleraren Sarah Banks uit Engeland en Kim Strom-Gottfried uit de Verenigde Staten verzorgde ik aan de Faculty of Social Work

        van de University of Ljubljana een eendaags seminar over beroepsethiek voor sociale professionals.

 

 

(45) Workshop werkconferentie: Van werkveldverkenning naar visieontwikkeling – het Utrechtse profiel Social Work (HUA 9 april 2015)

        Tijdens een werkconferentie in het kader van de onderwijsinnovatie Social Work van HU (Hogeschool Utrecht) in Amersfoort verzorgde ik samen

        met Raymond Kloppenburg en Jean-Pierre Wilken een workshop over de identiteit en de profilering van het instituut. Voor de afsluitende

        samenvatting en conclusie oogstte ik veel waardering omdat eenieder zich gehoord voelde.

 

 

(44) Presentatie netwerkbijeenkomst: Moraaltest (HU 07-04-2015)

        Tijdens een bijeenkomst van het Ethiekdocenten Netwerk van de Faculteit Maatschappij en Recht van HU(Hogeschool Utrecht) verzorgde ik een

        korte presentatie over de moraaltest die ik samen met Michel Jansen heb ontwikkeld.

 

 

(43) Presentatie netwerkbijeenkomst: Ethisch actorschap (HU 07-04-2015)

        Tijdens een bijeenkomst van het Ethiekdocenten Netwerk van de Faculteit Maatschappij en Recht van HU(Hogeschool Utrecht) verzorgde ik een

        presentatie over het model van ethisch actorschap dat we als onderzoeksgroep Ethiekwerk hebben ontwikkeld.

 

 

(42) Workshop inspiratiebijeenkomst: Professionaliteit en ambachtelijkheid van de sociale professional – de casus CMV (HAN 10-03-2015)

        Samen met Marcel Spierts verzorgde ik een workshop over de professionaliteit en de ambachtelijkheid van het beroep CMV (Culturele en

        Maatschappelijke Vorming)in het kader van enkele inspiratiebijeenkomsten voor docenten, studenten en overige medewerkers van de HAN

        (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

 

 

(41) Workshop onderzoeksnetwerk: De praktijkonderzoeker van het sociale domein als ethisch actor (HvA 04-12-2014)

        Samen met mijn collega (en twee-eiige tweelingbroer) Raymond Kloppenburg verzorgde ik een workshop voor het netwerk van onderzoekers

        van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over de praktijkonderzoeker van het sociale domein als

        ethisch actor. In de workshop kwamen drie mogelijke bouwstenen van de identiteit van de onderzoekers aan de orde: wetenschappelijke

        integriteit, praktische relevantie en professioneel engagement.

 

 

(40) Presentatie verdiepingsbijeenkomst: Morele oordeelsvorming in complexe situaties (PVM 04-11-2014)

        Tijdens een tweedaagse verdiepingsbijeenkomst in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle (PVM) van Free Clinic, een VZW voor ambulante

        verslavingszorg uit Antwerpen, verzorgde ik een interactieve lezing van anderhalf uur voor ongeveer 50 professionals over morele

        oordeelsvorming in complexe situaties. Na afloop ontving ik van Dirk Rombouts, de beleidsmedewerker die mij uitnodigde voor de lezing, een

        alleraardigste e-mail, waarin hij onder meer het volgende schreef: “Bij deze wil ik je nog eens expliciet bedanken voor je bijzonder inspirerende

        uiteenzetting op onze tweedaagse. Uit onze evaluatie blijkt dat het merendeel van onze collega's je bijdrage bijzonder konden smaken en

        hunkerden naar meer.”

 

 

(39) Presentatie symposium: onderzoeksproject dilemma’s doordacht (HUA 31-10-2014)

        Tijdens het symposium Ethiek van praktische waarde – staande blijven in transitie op de Amersfoortse locatie van Hogeschool Utrecht (HUA)

        verzorgde ik een presentatie over de opbrengsten van het onderzoeksproject dilemma’s doordacht. Het symposium was een groot succes. Mijn

        bijdrage werd door de deelnemers gemiddeld met een 7.8 gewaardeerd.

 

 

(38) Presentatie toekomstverkenning: Onderzoeksvoorstel Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (Pactum 27-10-2014)

        Tijdens een toekomstverkenning van de Stuurgroep Landelijk Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling bij Pactum in Deventer presenteerde ik

        een voorstel gericht op de verbetering van de kwaliteit en de effectiviteit van de behandelmethodiek door middel van praktijkonderzoek samen

        met de betrokken organisaties en professionals.

 

 

(37) Presentatie uitwisseling onderwijsinnovatie: Nieuwe Opleiding Social Work Hogeschool Utrecht (HvA 08-10-2014)

        Tijdens een uitwisseling over onderwijsinnovatie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verzorgde ik een presentatie over de

        vernieuwingsplannen van het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht.

 

 

(36) Presentatie onderzoeksoverleg: Dilemma’s doordacht (UvH OTSW 22-05-2014)

        Voor het onderzoeksoverleg Transities in het sociaal werk (OTSW) aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgde ik een presentatie over

        het onderzoeksproject dilemma’s doordacht. Het betreft een praktijkonderzoek rondom ethische vraagstukken, uitgevoerd door het lectoraat

        Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht in samenwerking met zes regionale instellingen voor ambulant sociaal

        werk.

 

 

(35) Presentatie onderzoeksnetwerk: de reflectieve praktijkwerker (UvH ONP 16-05-2014)

        Voor het onderzoeksnetwerk normatieve professionalisering (ONP) aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgde ik een presentatie

        over het concept van de reflectieve praktijkwerker zoals ontwikkeld door Donald Schön.

 

 

(34) Workshop seminar: Practice-based research as interprofessional cooperation (FESET 10-05-2014)

        Tijdens het FESET-seminar in Turku, Finland, heb ik een workshop verzorgd over een praktijkonderzoek met sociale professionals naar de

        ethische aspecten van de ambulante beroepspraktijk. Centraal tijdens deze workshop stonden de onderzoeksmethoden die zijn gebruikt

        evenals het onderzoeksmodel van ethisch actorschap en de praktijktheorie van ethische sensibiliteit die tijdens het onderzoek zijn ontwikkeld.

 

 

(33) Workshop seminar: Interprofessional cooperation as collective ethics work (FESET 09-05-2014)

        Samen met mijn collega François Gillet uit Brussel verzorgde ik een workshop tijdens het FESET-seminar in Turku, Finland. Tijdens deze

        workshop heb ik het concept ethiekwerk (ethics work) van Sarah Banks vertaald naar een ethische standaard voor interprofessionele

        samenwerking. François heeft deze standaard vervolgens gebruikt om een praktijkexperiment betreffende de samenwerking tussen

        pedagogische en medische professionals in België te evalueren.

 

 

(32) Gastcollege: Modellen voor de organisatie van arbeid (HU CT 22-04-2014)

        Voor de tweedejaars studenten voltijd en deeltijd van de bacheloropleiding creatieve therapie (CT) aan Hogeschool Utrecht (HU) in Amersfoort

        verzorgde ik een gastcollege over drie ideaaltypische modellen voor de organisatie van arbeid: de vrije markt, de hiërarchische bureaucratie

        en samenhangende professionaliteit.

 

 

(31) Workshop onderzoekscongres: Social Workers as Ethical Agents (UvH 25-02-2014) 

        Samen met lector Lia van Doorn verzorgde in tweemaal een workshop over sociale professionals als ethische actoren tijdens het Symposium

        Professional Ethics and Normative Professionalization aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht.

 

 

(30) Workshop praktijkcongres: Het drama van de professional (PCMO MW 14-11-2013)

        Tijdens het jaarlijks congres van het Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (PCMO) voor maatschappelijk werkers (MW)

        verzorgde ik op basis van de zogeheten dramadriehoek een workshop over de veranderde positie van professionals gedurende de laatste

        eeuw. Aansluitend verzorgden Sietske Russchen en Wilma Boer een workshop op basis van lichaamsgericht werken over het doorbreken van

        de dramadriehoek.

 

 

(29) Workshop normatieve professionalisering: Onderzoekende en reflectieve professionals (PNP UvH 12-11-2013)

        Tijdens de conferentie Praktijken van Normatieve Professionalisering (PNP) aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgde ik een

        workshop gebaseerd op het praktijkonderzoek naar de moreel beladen situaties waarmee ambulante werkers worden geconfronteerd. Binnen

        dit onderzoek nemen de deelnemende werkers de rol in van onderzoekende en reflectieve professionals, en dat blijkt een goed uitgangspunt

        te zijn voor normatieve professionalisering.

 

 

(28) Workshop ethische referentiekaders: De moraaltest (IMD KSI 15-10-2013)

        In het kader van het onderzoeksproject dilemma’s doordacht, dat wordt uitgevoerd door het lectoraat Innovatie Maatschappelijke

        Dienstverlening (IMD) van het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht, hebben we een werkconferentie voor

        ambulante sociale professionals georganiseerd. Tijdens deze werkconferentie heb ik samen met Michel Jansen de door ons beiden

        doorontwikkelde moraaltest gebruikt als basis voor een workshop om professionals hun eigen ethische referentiekaders te laten verkennen.

 

 

(27) Presentatie werkmodel: Ethische expertise (IMD KSI 15-10-2013)

        In het kader van het onderzoeksproject dilemma’s doordacht, dat wordt uitgevoerd door het lectoraat Innovatie Maatschappelijke

        Dienstverlening (IMD) van het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht, hebben we een werkconferentie voor

        ambulante sociale professionals georganiseerd. Tijdens deze werkconferentie presenteerde ik het model van ethische expertise dat we hebben

        ontwikkeld als kader voor praktijkonderzoek en professionaliseringstrajecten.

 

 

(26) Presentatie onderzoeksbevindingen: Dilemma’s doordacht (IMD KSI 09-07-2013)

        Tijdens de afsluiting van het studiejaar door het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van het Kenniscentrum voor

        Sociale Innovatie (KSI) van hogeschool Utrecht heb ik kort een overzicht gepresenteerd van de belangrijkste resultaten van het

        onderzoeksproject dilemma’s doordacht.

 

 

(25) Gastcollege bacheloropleiding: Modellen voor de organisatie van arbeid: markt, bureaucratie en professionaliteit (HU CT 23-04-2013)

        Creatieve therapie (CT) kan, net als bijna alle andere beroepen, enkel worden uitgeoefend binnen een context waarin deze arbeid

        georganiseerd wordt. In de sociologische literatuur worden drie fundamenteel verschillende modellen voor de organisatie van arbeid

        onderscheiden: markt, bureaucratie en professionaliteit. In dit hoorcollege binnen Hogeschool Utrecht (HU) werden deze drie modellen met

        elkaar vergeleken vanuit drie verschillende perspectieven: macht en belangenconflicten, deskundigheid en expertise, en waarden en normen.

        In werkelijkheid komen de drie verschillende modellen in hun zuivere vorm overigens niet voor. De modellen moeten dan ook vooral worden

        beschouwd als drie verschillende brillen om naar het organiseren van arbeid te kijken. Ook voor de beroepspraktijk van CT is dat verhelderend.

 

 

(24) Lezing symposium: The moral sensitivity of social workers (ESEP ENSACT 18-04-2013)

        Tijdens de ENSACT conferentie in Istanbul heb ik met het ESEP netwerk een symposium rondom beroepsethiek georganiseerd. Binnen dat

        symposium heb ik een deel van de resultaten van het onderzoeksproject dilemma’s doordacht gepresenteerd, namelijk de uitkomsten van een

        kwalitatief onderzoek samen met ambulante sociale professionals naar de morele sensitiviteit van sociale professionals.

 

 

(23) Workshop honoursprogramma: Zoeken naar passie (FMR HU 14-02-2013)

        Op Valentijnsdag verzorgde ik tijdens de conferentie Passie voor professie van het honoursprogramma (Sirius) van de Faculteit Maatschappij

        en Recht (FMR) van Hogeschool Utrecht (HU) een workshop waarin ik de deelnemers heb gestimuleerd om op zoek te gaan naar hun passie en

        deze te verbinden met de keuze voor studie en beroep. Tijdens de bijeenkomst vond een levendige gedachte-uitwisseling plaats met en tussen

        de deelnemers.

 

 

(22) Lezing honoursprogramma: Professionaliteit en excellentie (FMR HU 14-02-2013)

        Tijdens de conferentie Passie voor professie van het honoursprogramma (Sirius) van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van Hogeschool

        Utrecht (HU) verzorgde ik een lezing over de samenhang tussen ideaaltypische professionaliteit en de aandachtspunten van excellentie die in

        het honoursprogramma centraal staan. Ik heb de aanwezige studenten, docenten en werkveldvertegenwoordigers laten zien hoe excellentie

        op een professionele wijze kan worden ingevuld.

 

 

(21) Presentatie stuurgroep: Onderzoeksproject dilemma’s doordacht (IMD KSI 12-02-2013)

        Voor de stuurgroep van het onderzoeksproject Dilemma’s Doordacht van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van

        het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht verzorgde ik als projectleider een presentatie over de stand van zaken

        betreffende het onderzoek: de voortgang, de resultaten en de uitdagingen. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij de leden van de

        stuurgroep veel waardevolle suggesties voor het vervolg van het onderzoeksproject opperden.

 

 

(20) Gastcollege honoursprogramma: Professionaliteit en excellentie (FMR HU 09-01-2013)

        In het kader van het honoursprogramma (Sirius) van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van Hogeschool Utrecht (HU) verzorgde ik een

        gastcollege over de samenhang tussen professionaliteit en excellentie. Tijdens het college heb ik laten zien dat de aandachtspunten van het

        excellentieprogramma van HU goed aansluiten bij het ideaaltypisch model van professionaliteit dat ik in het kader van mijn

        promotieonderzoek heb ontwikkeld. Tevens heb ik laten zien hoe deze aandachtspunten voor excellentie door studenten op een professionele

        wijze kunnen worden ingevuld, in de hoop studenten met deze suggesties te stimuleren tot een professionele invulling van hun

        excellentietraject.

 

 

(19) Gastcollege masteropleiding: Professionaliteit (MSW HvA 30-11-2012)

        Ook dit jaar heb ik een gastcollege verzorgd aan de masteropleiding voor sociaal werk (MSW) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op

        basis van mijn ideaaltypisch model van professionaliteit (vgl. 5).

 

 

(18) Workshop jaarcongres beroepsvereniging: Het leveren van passend bewijs is een kwestie van positiebepaling (NVMW 29-11-2012)

        Tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) stond het leveren van passend bewijs van goed

        maatschappelijk werk centraal. Samen met Raymond Kloppenburg verzorgde ik een workshop. Uitgangspunt daarbij was dat het leveren van

        passend bewijs in de kern berust op de communicatieve expertise die alle maatschappelijk werkers reeds bezitten: waar staat de ander en

        waar sta ik, en wat betekent dat voor de interactie? In de workshop hebben we vijf verschillende contexten en hun bijbehorende posities

        verkend: professie, private leefwereld, publiek domein, bureaucratie en markt. In dialoog met de zaal hebben we aandacht besteed aan goede

        praktijkvoorbeelden en aan knellende praktijksituaties. De deelnemers waardeerden de workshop gemiddeld met een 7.4.

 

 

(17) Presentatie onderzoeksconferentie: Some reflections on de the moral identity of social work (UvH 17/18-10-2012)

        De Universiteit van Humanistiek (UvH) organiseert in samenwerking met het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht

        een tweedaags onderzoekscongres naar aanleiding van de publicatie The Craftsman van Richard Sennett. In mijn presentatie zal ik betogen dat

        kenmerkend voor experts is dat hun expertise enkel in personen en praktijken kan worden verankerd (Abbott 1988) en dat vanuit ideaaltypisch

        perspectief (Weber 1904, 1913, 1924) een scherp onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de in de beheersing van concrete

        materialen zoals hout, steen, metaal gewortelde expertise van ambachtslieden (Sennett 2008) en anderzijds de rondom transcendente

        waarden zoals gezondheid, recht en verlossing uitgekristalliseerde expertise van professionals (Freidson 2001). Kenmerkend en

        onderscheidend voor professies is hun morele beroepsidentiteit (De Jonge 2011). Analyse van de zelfpresentatie van sociale professies door

        hun beroepsverenigingen (IFWS, NVMW) laat zien dat deze beroepen in eerste instantie niet als ambachten maar als professies moeten

        worden beschouwd. Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie van

        Hogeschool Utrecht, zal de aansluitende discussie leiden.

 

 

(16) Presentatie professionaliseringstraject: Professionele samenwerking (HU 25-09-2012)

        Tijdens een centrale bijeenkomst in het kader van het professionaliseringstraject van Hogeschool Utrecht (HU) gericht op de professionele

        ruimte van hogeschooldocenten zal ik mijn visie presenteren op en in debat gaan over professionele samenwerking. Mijn centrale stelling voor

        een professionele code zal zijn: In professionele samenwerking erkennen wij de positie van alle betrokkenen en maken wij onze expertise

        dienstbaar aan het realiseren van de gemeenschappelijke doelstelling die op onze missie is gebaseerd.

 

 

(15) Presentatie zin-dag: Professionaliteit (NIDOS 20-09-2012)

        Tijdens de zin-dag voor professionals van Nidos, de voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, zal ik optreden als keynote

        speaker voor het middaggedeelte. Mijn bijdrage bestaat uit een viertal korte presentaties: de rolveranderingen van professionals gedurende de

        laatste eeuw, de humanitaire kern van professionaliteit, ruimte en autonomie van professionals, en de sociaal-maatschappelijke verankering

        van professionele praktijken. Mijn presentaties zullen worden afgewisseld met interactie met een forum en/of de zaal onder leiding van een

        moderator van Nidos.

 

 

(14) Workshop jaarbijeenkomst kenniscentrum: De wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek (KSI FMR HU 26-06-2012)

        Tijdens de jaarbijeenkomst van het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI) van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van Hogeschool

        Utrecht (HU) stond de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs centraal. In mijn workshop beperkte

        ik mij tot de meerwaarde van het verzorgen van lezingen en colleges over lopend onderzoek voor datzelfde onderzoek: het leidt tot focus op

        de kern (kenniscreatie), tot werken aan toegankelijkheid (kennisdisseminatie) en tot aandacht voor relevantie (kennisvalorisatie). Ik illustreerde

        mijn visie met een korte samenvatting van mijn gastcollege bij Creatieve Therapie (zie 12).

 

 

(13) Presentatie expertmeeting: Curriculum Master of Forensic Social Work (HU 18-06-2012)

        Tijdens een expertmeeting met vertegenwoordigers uit het werkveld presenteerde ik de uitgangspunten en de structuur van de nieuwe

        masteropleiding voor sociale professionals die werken binnen een context van drang en dwang. De feedback bevestigde ons in de ontwikkelde

        opzet voor het curriculum en verschafte zinvolle aanknopingspunten voor de verdere uitwerking.

 

 

(12) Gastcollege bacheloropleiding: Modellen voor de organisatie van arbeid: markt, bureaucratie en professionaliteit (CT HU 08-05-2012)

        Creatieve therapie (CT) kan, net als bijna alle andere beroepen, enkel worden uitgeoefend binnen een context waarin deze arbeid

        georganiseerd wordt. In de sociologische literatuur worden drie fundamenteel verschillende modellen voor de organisatie van arbeid

        onderscheiden: markt, bureaucratie en professionaliteit. In dit hoorcollege binnen Hogeschool Utrecht (HU) werden deze drie modellen met

        elkaar vergeleken vanuit drie verschillende perspectieven: macht en belangenconflicten, deskundigheid en expertise, en waarden en normen.

        In werkelijkheid komen de drie verschillende modellen in hun zuivere vorm overigens niet voor. De modellen moeten dan ook vooral worden

        beschouwd als drie verschillende brillen om naar het organiseren van arbeid te kijken. Ook voor de beroepspraktijk van CT is dat verhelderend.

 

 

(11) Presentatie best practice unit: De analyse van morele dilemma’s (DD IMD HU 25-04-2012)

        Binnen het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van lector Lia van Doorn binnen Hogeschool Utrecht (HU) verricht ik

        samen met Raymond Kloppenburg, Sabrina Keinemans en Mariël Kanne praktijkonderzoek naar de morele dilemma’s van ambulante sociale

        professionals: Dilemma’s Doordacht (DD). Samen met professionals van verschillende ambulante instellingen hebben we een zogeheten best

        practice unit gevormd waarbinnen we wetenschappelijk onderzoek combineren met praktijkgerichte professionalisering. Tijdens één van de

        bijeenkomsten presenteerde ik een op basis van de kwalitatieve analyse van interviews met professionals ontwikkeld analysemodel voor

        morele dilemma’s.

 

 

(10) Presentatie alumnidag: de professionaliteit van sociale professionals (MWD+ SPH HU 30-03-2012)

        Eens stonden professionals in hoog aanzien; de arts, de notaris en de schoolmeester waren de gerespecteerde notabelen van het dorp.

        Tegenwoordig liggen (vooral ook sociale) professionals van alle kanten onder vuur: ze worden onder druk gezet door klanten, lastig gevallen

        door omstanders, achter hun vodden gezeten door managers, vermalen door bureaucratie, overvraagd door opdrachtgevers, opgejaagd door

        concurrenten en in de steek gelaten door de samenleving. Veel professionals verliezen tijdens hun loopbaan het contact met hun

        inspiratiebronnen. Hoe kunnen we dit voorkómen? Over deze thematiek verzorgde ik een presentatie tijdens de alumnidag voor oud-

        studenten van de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Hogeschool

        Utrecht (HU) en Hogeschool de Horst. Na de lezing drukte een professional mij een brief in de handen die hij diezelfde ochtend aan zijn

        management had verzonden. Daarin stond onder meer ongeveer het volgende te lezen: volgens het interim-management is onze organisatie

        een tanker die op koers ligt, maar volgens mij zijn we door de mist die er gecreëerd wordt het zicht op de horizon kwijtgeraakt.

 

 

  (9) Presentatie consortiumpartners praktijkonderzoek: kwalitatieve analyse interviews ambulante professionals (IMD HU 01-03-2012)

        Binnen het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van lector Lia van Doorn verricht ik samen met Raymond

        Kloppenburg, Sabrina Keinemans en Mariël Kanne praktijkonderzoek naar de morele dilemma’s van ambulante sociale professionals. Tijdens

        een bijeenkomst voor de praktijkinstellingen die als consortiumpartners aan dit onderzoek verbonden zijn, presenteerde ik enkele eerste

        resultaten van de kwalitatieve analyse van de interviews die wij onder praktijkwerkers hebben afgenomen. Op basis van één specifiek interview

        liet ik zien hoe daarbinnen emotieregulering een centrale rol speelt en welke reguleringsstrategieën hierbij gehanteerd blijken te worden.

        Tevens besteedde ik aandacht aan de verschillende typen van inspiratiebronnen van de ambulante professionals voor deze werkzaamheden

        die op grond van de interviews onderscheiden kunnen worden.

 

 

  (8) Presentatie en discussie slotbijeenkomst Kennis aan tafel: Het drama van de professional (MBP FMR HU 26-01-2012)

        Het Martin Buber Podium (MBP) van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van Hogeschool Utrecht (HU) organiseerde vier keer een lezing

        plus aansluitend diners pensant in de vorm van een socratisch gesprek onder de titel ‘Kennis aan tafel’ en met als doel van buiten naar binnen

        te kijken. Sprekers waren Joke Hermsen, Hans Boutellier en Bas Heijne. Ik mocht de lezing tijdens de slotbijeenkomst verzorgen, waarbij het lid

        van het College van Bestuur Huib de Jong optrad als coreferent en het terugspeeltheater Boven water zorgde voor creatieve reflectie en

        interactie.

 

 

  (7) Studiedag opleidingsteam: Professionaliteit (CT HU 19-01-2012)

        Robèrt Feith nodigde mij in zijn hoedanigheid als opleidingmanager van Creatieve Therapie (CT) aan Hogeschool Utrecht (HU) uit een

        onderdeel van de studiedag van zijn team voor mijn rekening te nemen. Het was een boeiende bijeenkomst, vooral ook door de grondige wijze

        waarop het team reflecteerde op de identiteit van het beroep Creatief Therapeut en de mogelijkheden en beperkingen om zulke professionals

        binnen het kader van een bachelor op te leiden.

 

 

  (6) Oriëntatiebijeenkomst netwerk hogeschooldocenten: De professionaliteit van hogeschooldocenten (HU 13-01-2012)

        Voor de oriëntatiebijeenkomst van een netwerk betreffende de professionele ruimte van hogeschooldocenten van Hogeschool Utrecht (HU)

        werd ik uitgenodigd een presentatie te verzorgen. Het verloop van de bijeenkomst was een perfecte casus voor iedereen die serieus over de

        professionele ruimte van hogeschooldocenten wil nadenken. Tijdens deze bijeenkomst mocht ik kennismaken met enkele inspirerende

        collega’s, onder wie Saskia van Laar met wie ik sindsdien regelmatig informeel contact onderhoud. Zij werd tijdens de jaaropening van 2012,

        waar zij een indrukwekkende presentatie verzorgde, als HU-genoot benoemd.

 

 

  (5) Gastcollege masteropleiding: Professionaliteit (MSW HvA 26-11-2011)

        Marc Hoijtink nodigde mij naar aanleiding van mijn boek over professionaliteit uit een gastcollege te verzorgen over deze thematiek bij de

        Masteropleiding Social Work (MSW) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Naar aanleiding van de bijeenkomst concludeerde hij dat het

        goed zou zijn om volgend jaar deze thematiek als start voor de reeks te plannen omdat studenten hierdoor een raamwerk krijgen aangereikt

        om over professionaliteit na te denken.

 

 

  (4) Presentatie jaarcongres beroepsvereniging: De professionaliteit van maatschappelijk werk: over de morele identiteit van het beroep en het belang

        van morele oordeelsvorming (NVMW Fulcotheater IJsselstein10-11-2011)

        Het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) werd georganiseerd in samenwerking met het lectoraat

        Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) van de Hogeschool Utrecht (UU). Tijdens het congres was ik de keynote speaker voor het

        plenaire gedeelte. Bij de voorbereiding van mijn verhaal heb ik veel steun gehad aan de professionele feedback van mijn collega's Ellen

        Grootoonk en Raymond Kloppenburg. Lies Schilder, een gewaardeerde oud-collega van het opleidingsteam maatschappelijk werk in Arnhem

        en inmiddels directeur van de beroepsvereniging, leidde tijdens het congres de discussie in de zaal op bevlogen wijze. Na afloop heb ik veel

        waardering mogen ontvangen van de aanwezigen voor mijn inspirerende woorden. Het congres werd door ongeveer 150 deelnemers bezocht;

        de gemiddelde waardering was 8.5.

 

 

  (3) Presentatie en dialoog managementconferentie: De organisatie van arbeid (MT FMR HU 07-10-2011)

        Op 6 en 7 oktober 2011 vond een conferentie plaats van het managementteam (MT) de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de

        Hogeschool Utrecht (HU). Op 7 oktober verzorgde ik 's ochtends een presentatie waarin ik professionaliteit contrasteerde met de markt en

        de bureaucratie als alternatieve ideaaltypische modellen voor de organisatie van arbeid. De conclusie van mijn betoog was dat professionele

        ruimte – die in discussies over de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en de positie van de hogeschooldocent centraal staat – vereist dat

        de vrije ruimte op professionele wijze wordt ingevuld: gedreven door humanitaire waarden en gebaseerd op persoonsgebonden expertise.

        Tijdens de dialoog met de aanwezigen stond de vertaling van de ideaaltypische benadering naar de praktijk van de onderwijsorganisatie

        centraal. Geïnspireerd door mijn bijdrage vond 's middags een kringgesprek plaats over een normatieve basis voor de identiteit van de

        faculteit. Ik heb voorgesteld te kiezen voor een sociaal-maatschappelijke basis waarin sociale inclusie en professionele betrokkenheid

        centraal staan. Het gezegde wil dat profeten in eigen land niet worden geëerd, maar de reacties van veel collega’s (managers, ondersteuners en

        hogeschoolhoofddocenten) op mijn presentatie waren hartverwarmend.

 

 

  (2) Lezingen jaarcongres beroepsgroep: Een model van professionaliteit (WIJK+3RO HU 28-01-2011)

        Op 28 januari 2011 vond het congres 'Het vakmanschap van de reclasseringswerker' plaats, georganiseerd door het lectoraat Werken in

        Justitieel Kader (WIJK) van de Hogeschool Utrecht (HU) in afstemming met de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en in samenwerking met

        reclasseringswerkers. Tijdens een viertal korte presentaties heb ik het door mij ontwikkelde ideaaltypisch model van professionaliteit

        geïntroduceerd. Lector Anneke Menger onderkende namelijk reeds in een vroeg stadium de waarde van dit model voor de beroepspraktijk. Het

        model diende dan ook tevens als structuur voor het gehele congres: de plenaire delen en de workshops waren geordend volgens de drie

        domeinen van het model. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het congres heb ik inderdaad mogen ervaren dat het model als

        referentiekader professionals helpt om hun praktijkervaringen te ordenen en om dichter bij hun eigen inspiratie voor de professionele

        werkzaamheden te komen. Deze ervaring heeft mij gestimuleerd mijn ideeën in een publieksversie van mijn promotieonderzoek uit te werken,

        een boek dat ik enkele maanden na het congres heb gepubliceerd.

 

 

  (1) Presentatie research seminar: Professionalism (SOPINS UU 29-11-2010)

        Op 29 november 2010 vond het research seminar ‘Professionalism’ van de onderzoeksgroep Social Policy and Interventions (SOPINS) plaats

        aan de Universiteit Utrecht (UU) onder leiding van professor Trudie Knijn met professor Romke van der Veen als gast. Het centrale thema was:

        professionaliteit en verantwoording. Tijdens het seminar heb ik een presentatie verzorgd, gebaseerd op een paper. De bijeenkomst bevestigde

        mij in mijn vermoeden dat professionaliteit wel vaker op al te gemakzuchtige wijze vanuit een eenzijdig machtperspectief wordt bestudeerd.

 

 

bottom of page