top of page

Curriculum Vitae Ed de Jonge

Huidige activiteiten

 

Werkzaamheden. Ik ben als hogeschooldocent verbonden aan Hogeschool Utrecht. Binnen het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Lia van Doorn ben ik projectleider van en praktijkonderzoeker binnen het onderzoeksproject Dilemma’s Doordacht. Dit is een samenwerkingsverband van het lectoraat met enkele ambulante praktijkinstellingen in de regio dat mede gefinancierd wordt door RAAK. Daarnaast ben ik lid van het ontwikkelteam van de Master of Forensic Social Work. Ik heb onder meer het beroepsprofiel opgesteld, de basis voor de accreditatierapportage uitgewerkt en een bijdrage geleverd aan het curriculumontwerp.

 

Nevenactiviteiten. Ik werk aan de laatste loodjes van mijn promotieonderzoek naar beelden van de professional. Tevens ben ik lid van de redactieraad binnen de projectgroep die onder leiding van Movisie de kennisbasis voor het sociaal werk ontwikkelt en via een website ontsluit. Daarnaast ben ik redactielid van Maatwerk, het vaktijdschrift voor maatschappelijk werkers.

 

Passie. Mijn passie is het vertalen van inspirerende inzichten naar waardevolle toepassingen. Inzichten ontleen ik aan studie en onderzoek, aan ervaringen en ontmoetingen. Toepassingen zijn waardevol wanneer ze professionals houvast bieden het goede te doen. Deze passie is de bron voor het initiëren van Professionaliteit.nu.

 

 

Curriculum Vitae Ed de Jonge

 

Opleidingen. Ik heb met een zuiver B-pakket mijn Vwo-diploma behaald. Deze vooropleiding weerspiegelt mijn voorliefde voor realistische modellen met een mathematische precisie, transparantie en ook schoonheid. Ik ben cum laude afgestudeerd in de filosofie met als specialisatie ethiek. Tijdens mijn studie heb ik mijn interesse voor inspirerende inzichten kunnen verdiepen. Na mijn studie heb ik een eerstegraads onderwijsbevoegdheid behaald. Dit was een eerste en doorslaggevende stap in mijn zoektocht naar het toepasbaar maken van inzichten voor professionals.

 

Loopbaan. De grote lijn in mijn carrière binnen het hoger onderwijs weerspiegelt mijn ontwikkeling van docent via stafmedewerker naar onderzoeker en ontwikkelaar. Ik heb mij eerst in korte tijd ontwikkeld van vakdocent naar breed inzetbare hogeschooldocent. Daarna is het zwaartepunt van mijn werkzaamheden al snel verschoven naar staftaken zoals onderwijscoördinatie, onderwijsbeleid, kwaliteitszorg en projectleiderschap. Vervolgens heb ik mij in verschillende onderwijsinnovatieprojecten ontplooid als curriculumontwikkelaar. Tot slot is hier de uitvoering van praktijkgericht onderzoek bij gekomen. Deze verschuivingen in mijn werkzaamheden laten zien dat mijn affiniteit en ook mijn bekwaamheid meer bij ontwikkelen dan bij uitvoeren ligt. Ik ben bij wijze van spreken eerder een componist of een instrumentenbouwer dan een musicus. Vooral in de combinatie van onderzoek en ontwikkeling ligt mijn talent en mijn interesse. Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik vooral op publicitair vlak actief. Zoeken naar een heldere verwoording is voor mij een wezenlijk onderdeel van onderzoek en ontwikkeling.

Curriculum Vitae Ed de Jonge - vervolg

 

(1) Onderwijs. Sinds mijn vierde levensjaar is onderwijs een constante factor in mijn leven. Ik ben mijn werkzame leven begonnen als docent. Ik heb onderwijservaring variërend van basisschool en voortgezet onderwijs via middelbaar en hoger beroepsonderwijs tot en met universitair onderwijs. Als student-assistent heb ik cursussen verzorgd voor studenten wiskunde, natuurwetenschappen en geneeskunde. Na mijn afstuderen heb ik korte tijd gewerkt als docent in het middelbaar beroepsonderwijs (MDGO) in s-Hertogenbosch en als tutor bij beleidswetenschappen aan de universiteit in Nijmegen (inmiddels RUN). Het zwaartepunt van mijn werkzaamheden heeft echter altijd in het hoger beroepsonderwijs gelegen. Ik ben werkzaam geweest op uiteenlopende locaties (Arnhem, Nijmegen, Wageningen, Leiden, Amersfoort, Utrecht) en in uiteenlopende functies en taken (hogeschooldocent, kwaliteitsmanager, projectleider, curriculumontwikkelaar, praktijkonderzoeker).

 

(2) Van docent naar stafmedewerker. Na mijn afstuderen ben ik mijn loopbaan begonnen als hogeschooldocent aan (de voorlopers van) de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bij de opleiding voor maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD). Mijn takenpakket als docent beperkte zich aanvankelijk tot filosofie en ethiek maar omvatte al snel ook studie(loopbaan), interdisciplinaire werkgroepen, afstudeerscripties en praktijkonderzoek. Vervolgens zijn mijn werkzaamheden verschoven naar staftaken zoals eindredactie van programmaboeken, inhoudelijke coördinatie van de propedeuse, insteekcoördinatie van de hoofdfase, kwaliteitscoördinatie, beleidswerkzaamheden en onderwijsontwikkeling.

 

(3) Van stafmedewerker naar ontwikkelaar. Ik ben vervolgens werkzaam geweest als kwaliteitsmanager bij Hogeschool Diedenoort (HoDi) in Wageningen. Daar heb ik de succesvolle accreditatie van de opleiding facility management (FM) voorbereid en begeleid. Deels overlappend hiermee heb ik bij Hogeschool de Horst (HdH) in Driebergen gewerkt als onderwijskundige aan onderwijsvernieuwing. Beide hogescholen zijn (deels) opgegaan in Hogeschool Utrecht (HU), en ik bij wijze van spreken ook. Ik heb binnen het Instituut voor Social Work (ISW) gewerkt aan een integraal innovatieproject voor alle studievarianten (voltijd, deeltijd en duaal) van de sociaalagogische opleidingen: creatieve therapie (CT), culturele en maatschappelijke vorming (CMV), maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en sociaalpedagogische hulpverlening (SPH). Bij de vernieuwing van de propedeuse was ik werkzaam als onderwijsadviseur en curriculumontwikkelaar, en bij de hoofdfase tevens als projectleider. Tegelijkertijd heb ik als contractactiviteit, samen met Joyce Cordus, een zogeheten blended learning variant van sociaalagogische opleidingen (CMV, MWD, SPH) voor het NTI ontwikkeld.

 

(4) Onderzoek en ontwikkeling. Tijdens het staartje van het innovatieproject aan de Hogeschool Utrecht ben ik begonnen aan mijn promotieonderzoek onder begeleiding van professor Trudie Knijn (UU) en lector Lia van Doorn (HU). Centraal in dit praktijkgerichte onderzoek staan beelden van de professional als inspiratiebron voor professionalisering. Daarnaast ben ik momenteel vanuit het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening (IMD) als onderzoeker betrokken bij praktijkonderzoek naar morele oordeelsvorming van sociale professionals en bij een cohortstudie naar beginnende professionals. Vanuit het Instituut voor Social Work (ISW) en het lectoraat Werken In een Gedwongen Kader (WIGK) ontwikkel ik het beroepsprofiel, het toetskader en de curriculumstructuur voor een Master of Forensic Social Work (MFSW). Voor deze nieuwe opleiding schrijf ik tevens de accreditatieaanvraag.

 

(5) Schrijven en publiceren. Naast mijn reguliere werkzaamheden ben ik vooral op publicitair vlak actief. Ik heb als beginnend docent een studieboek over beroepsethiek voor maatschappelijk werkers gepubliceerd. Enkele jaren ben ik (onbezoldigd) hoofdredacteur geweest van VIC, het periodiek van de Vereniging voor Filosofieonderwijs. In VIC en in Filosofie heb ik regelmatig gepubliceerd: columns, recensies en een reeks artikelen over ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Sinds kort publiceer ik met enige regelmaat recensies en artikelen in Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk. Recentelijk heb ik het eerste deel van de onderzoeksresultaten van mijn promotiewerkzaamheden vertaald in een publieksversie. Deze publicatie is de voorlopige bekroning van mijn passie. Het is mij gelukt een toegankelijk en praktijkrelevant boek over professionaliteit te schrijven zonder daarbij concessies te doen aan de wetenschappelijke onderbouwing.

bottom of page