top of page

Beroepsethiek: links en downloads

(39) Jonge, E. de, Jungman, N., Kanne, M. & Leeuwen, A.-R. van (2021). Developing Ethical Support for Social Professionals in Crisis Situations.

        Utrecht: Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie. 

        https://schuldenenincasso.nl/developing-ethical-support-for-dutch-social-professionals-in-crisis-situations/

        Van het deel van ons onderzoeksrapport betreffende focusgroep bijeenkomsten met sociale professionals (zie 33) is nu ook een beknopte

        Engelse vertaling beschikbaar.

(38) Jonge, E. de, Jungman, N., Kanne, M. & Leeuwen, A.-R. van (2021). The Ethical Impact of the Covid-19 Pandemic on Social Professionals. Utrecht:

        Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie. `
       
 https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2021/01/Report-survey-covid-19-social-professionals-NL.pdf?x24955

        Van het deel van ons onderzoeksrapport betreffende een enquête onder sociale professionals (zie 33) is nu ook een Engelse vertaling

        beschikbaar.

(37) Jonge, E. de, Jungman, N., Kanne, M. & Leeuwen, A.-R. van (2021). An Ethical Guide for Social Professionals (not only) in crisis situations. Utrecht:

        Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie. 

        https://schuldenenincasso.nl/wp-content/uploads/2021/01/FINAAL_EthischeHandreiking-ENG-definitief.pdf?x24955

        Van de ontwikkelde handreiking (zie 34) is nu ook een Engelstalige versie beschikbaar.

(36) Jonge, E. de (2021). Een ethische kans voor worstelende professionals. Werkplaatsen Sociaal Domein Magazine: Op afstand nabij: Hoe een crisis

        leidt tot nieuwe inzichten in het sociaal domein, 2021(maart), 10-13.

        https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/sites/default/files/2021-03/Werkplaatsen-Sociaal-Domein-Magazine-mrt-2021.pdf

        Een artikel voor professionals over de ethische handreiking die ik samen met andere onderzoekers hebben ontwikkeld (zie 33 en 34).

(35) Jonge, E. de, Jungman, N. & Kanne, M. (2021). Aandacht en heldere richtlijnen: waar sociale professionals nu behoefte aan hebben. Tijdschrift

        voor Sociale Vraagstukken, 2021(1), 8-11.

        Een artikel voor professionals over de ethische handreiking die we hebben ontwikkeld (zie 33 en 34).

(34) Jonge, E. de, Jungman, N, Kanne, M., & Leeuwen, A.-R. van (2021). Een ethische handreiking voor sociale professionals (niet alleen) in

        crisissituaties: De handreiking. Utrecht: Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie.

        https://schuldenenincasso.nl/publicatie-ethische-handreiking-en-rapport/?preview=true

        Het onderzoek naar de impact van de covid-19-pandemie op het sociale domein resulteerde in een beknopte handreiking die als ethische tool

        gebruikt kan worden door professionals en organisaties.

(33) Jonge, E. de, Jungman, N, Kanne, M., & Leeuwen, A.-R. van (2021). Een ethische handreiking voor sociale professionals (niet alleen) in

        crisissituaties: Het onderzoeksrapport. Utrecht: Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie.

        https://schuldenenincasso.nl/publicatie-ethische-handreiking-en-rapport/?preview=true

        Samen met drie collega’s probeerde ik ethische lessen te trekken uit de impact van de covid-19-pandemie op het sociale domein.

(32) Kanne, M., & Jonge, E. de (2020). Samen op weg naar een wijkende horizon: Lectoraat als buitenboordmotor voor professionaliseringsproces.

        Waardenwerk. Journal of Humanistic Studies, 82-83, 156-166.

https://www.waardenwerk.net/samen-op-weg-naar-een-wijkende-horizon-lectoraat-als-buitenboordmotor-voor-professionaliseringsproces/1029589

        Samen met een collega van ons lectoraat schreef ik een artikel over een goede beroepspraktijk in ethiekwerk.

(31) Kanne, M., Keinemans, S., & Jonge, E. de (2020). Zorg(en) om een virus: Een ethische reflectie op de betekenis van zorg in het Antropoceen. In:

        Centrum voor Ethiek en Gezondheid, Ethiek in tijden van Corona: Signalering Ethiek en Gezondheid 2020/5, pp. 95-103. Den Haag: Centrum

        voor Ethiek en Gezondheid. https://www.ceg.nl/ethiek-in-tijden-van-corona

        Samen met twee collega’s schreef ik een essay vanuit een zorgethisch perspectief over de covid-19 pandemie.

(30) Banks, S., Cai, T., Jonge, E. de, Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., Weinberg, M., & Hobdy, D. (2020). Practising

        During Pandemic Conditions: Ethical Guidance for Social Workers. Rheinfelden, Switzerland: The International Federation of Social Workers.

         https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf

        Als internationale onderzoeksgroep publiceerden we via de internationale beroepsvereniging een ethische handreiking voor sociaal werkers

        onder pandemische omstandigheden, gebaseerd op eerder onderzoek (zie 27, 28 en 29).

(29) Banks, S., Cai, T., Jonge, E. de, Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., & Weinberg, M. (2020). Practising ethically

        during COVID-19: Social work challenges and responses. International Social Work,1-

        15. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0020872820949614

        Over ons onderzoek naar de ethische uitdagingen tijdens covid-19 publiceerden we als internationale onderzoeksgroep een wetenschappelijk

        artikel.

(28) Banks, S., Cai, T., Jonge, E. de, Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., & Weinberg, M. (2020). Ethical practice under

        Covid-19. Social Work 2020 under Covid-19 Magazine. https://sw2020covid19.group.shef.ac.uk/2020/07/14/ethical-practice-under-covid-19/

        Over ons onderzoek naar de ethische uitdagingen tijdens covid-19 publiceerden we als onderzoeksgroep een kort artikel op een website voor

        sociale professionals.

(27) Banks, S., Cai, T., Jonge, E. de, Shears, J., Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, R., Úriz, M. J., & Weinberg, M. (2020). Ethical challenges for

        social workers during Covid-19: A global perspective. Rheinfelden, Switzerland: International Federation of Social

        Workers. https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-30-Ethical-Challenges-Covid19-FINAL.pdf

        Als internationale onderzoeksgroep onderzochten we wereldwijd de ethische uitdagingen voor sociaal werkers tijdens corona. Het rapport is

        gebaseerd op 607 reacties uit 54 landen.

(26) Jonge, E. de, & Doorn, L. van (2020). Het directe contact van sociaal werkers is een bron van spanningen geworden. Website Sociale Vraagstukken.

        https://www.socialevraagstukken.nl/het-directe-contact-van-sociaal-werkers-is-een-bron-van-spanningen-geworden/

        Samen met lector Lia van Doorn publiceerde ik een artikel over de impact van covid-19 op het directe contact tussen sociaal werkers en

        cliënten.

(25) Kanne, M., Keinemans, S., & Jonge, E. de (2020). Ethisch onderzoek met de Most Significant Change-benadering. KWALON: Tijdschrift voor

        Kwalitatief Onderzoek, 25(2), 43-52.

        Samen met twee collega’s schreef ik een methodologische reflectie op ons onderzoek naar de ethische impact van onze ethiektraining (zie 19).

(24) Sobočan, A. M., Banks, S., Bertotti, T. F., Jonge, E. de, Strom, K., & Weinberg, M. (2020). In conversation with a case story: Perspectives on

        professionalism, identity and ethics in social work. Ethics and Social Welfare, DOI: 10.1080/17496535.2020.1726982

        Als zes leden van een internationaal netwerk – inmiddels een SIG (Special Interest Group) van de ESWRA (European Social Work Research

        Association) met de naam SWERG (Social Work Ethics Research Group) – schreven we een reflectie op een casus uit Slovenië. Mijn bijdrage is

        geschreven vanuit een deugd-ethisch perspectief.

(23) Keinemans, S., Kanne, M., & Jonge, E. de (2020). In Search of a Research Strategy: Evaluation of an Ethics Program for Social Professionals Using

        Elements of the Most Significant Change Approach. FQS Forum: Qualitative Social Research, 21(1), http://dx.doi.org/10.17169/fqs-21.1.3282

        Een wetenschappelijke publicatie gebaseerd op ons onderzoek naar de ethische impact van onze ethiektraining (zie 19).

 

 

(22) Jonge, E. de, Keinemans, S., & Kanne, M. (2019). The Ethical Impact of a Training Programme on Ethical Agency for Social Professionals. Ethics

        and Social Welfare, DOI: 10.1080/17496535.2019.1705368.

        Een wetenschappelijke publicatie gebaseerd op ons onderzoek naar de ethische impact van onze ethiektraining (zie 19).

 

 

(21) De Jonge, E. (2019). Ethische reflectie: Integriteit / Participatie / Respect / Zorgvuldigheid / Empowerment. In: P. van Heijst, N. de Vos, & S.

        Keinemans (Red.), Arts-based research voor het sociaal domein: Op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek (pp. 87-88, 115-116, 142-143,

        164-165, 185-186). Bussum: Coutinho.

        Voor een studieboek over op kunst gebaseerd onderzoek binnen het sociaal domein schreef ik een vijftal tekst-boxen met reflecties over

        verschillende ethische thema’s.

(20) De Jonge, E. (2019). De complexiteit van praktijkgericht onderzoek naar ethische professionalisering binnen het sociale beroepsdomein. In: N.

        Montesano Montessori, M. Schipper, D. Andriessen, & K. Greven (Red.), Bewegen in complexiteit: Voorbeelden voor onderwijs, onderzoek en

        praktijk (pp. 91-95). Utrecht: Hogeschool Utrecht.

        Voor een praktijkgerichte bundel over complexiteit leverde ik een bijdrage over ethische complexiteit in de beroepspraktijk, in de

        beroepsvorming en in het praktijkonderzoek.

(19) Keinemans, S., Kanne, M. & Jonge, E. de (2018). Ethiek met impact: Een onderzoek naar de impact van een professionaliseringstraject Ethisch

        Actorschap. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

        Samen met twee collega’s verzorgde ik een ethisch professionaliseringstraject voor deelnemers uit drie verschillende welzijnsorganisaties en

        onderzocht ik de ethische impact daarvan op basis van de Most Significant Change Approach. Mooi om te zien welke impact zo’n traject heeft

        op professionals en hoe deze gewaardeerd wordt door cliënten, collega’s en leidinggevenden.

(18) Jonge, E. de (2017). Amor complexitatits: een deugd-ethische poging tot toenadering. Waardenwerk, 68, 94-105.

        Voor het tijdschrift Waardenwerk schreef ik een deugd-ethische reflectie op Kunneman’s concept van amor complexitatis.

(17) Hoijtink, M., Jager-Vreugdenhil, M. & Jonge, E. de (2017). ‘Goed werk’ in sociale wijkteams. In: E. Jansen, A. Sprinkhuizen, L. Veldboer, L. Verharen         & V. de Waal (Red.), Kwesties en keuzes in wijkgericht werken (pp. 30-37). Utrecht: Movisie.

        Samen met twee collega’s van andere hogescholen publiceerde ik een hoofdstuk over de ethische aspecten van de transities voor sociale

        wijkteams.

(16) Jonge, E. de (2015). Normatieve professionalisering: Handreikingen voor ethiekwerk in sociaal werk. Maatwerk: Vakblad voor professionals in

        sociaal werk, 18(6), 2-5.

        In een vaktijdschrift voor sociale professionals publiceerde ik een artikel waarin ik betoog dat de concepten ethiekwerk

        en ethisch actorschap een verrijking kunnen bieden voor de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering.

 

 

(15) Jonge, E. de & Gillet, F. (2015). Interprofessional Cooperation as Collective Ethics Work. European Journal of Social Education, 26/27, 76-90.

        Op basis van een gemeenschappelijk verzorgde workshop tijdens het FESET-seminar in Finland schreef ik samen met een Waalse vakgenoot

        een artikel over hoe een collectieve uitbreiding van ethiekwerk de basis kan vormen voor interprofessionele samenwerking.

 

 

(14) Website: ethiekwerk

        Als onderzoeksgroep Ethiekwerk binnen het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht hebben we een

        website betreffende ethiekwerk gelanceerd. De website bevat onder meer een door ons ontwikkelde digitale ethische gereedschapskist en

        digitaal ethisch reflectiehulpmiddel.

 

 

(13) Keinemans, S., Kloppenburg, R. & Jonge, E. de (2015).Professionals in wijkteams moeten zich moreel beraden. Website Sociale Vraagstukken.

        Samen met twee collega’s schreef ik op basis van ons praktijkonderzoek een opiniërend artikel over de sociale professional in het wijkteam als

        ethisch actor.

 

 

(12) Grootoonk, E. & Jonge, E. de (2014). In dialoog over moreel beraad. In: M. Kanne & E. Grootoonk (Eds.), Moresprudentie in de praktijk.

        Ethiekwerk 3 (pp. 161-184). Delft: Eburon.

        Voor een boek onder redactie van twee collega’s interviewde ik een collega over de persoonlijke en professionele invulling van moreel beraad

        als ethisch instrument voor reflectie en dialoog. Het boek is niet alleen verkrijgbaar als paperback maar ook als gratis e-book.

 

 

(11) Jonge, E. de (2014). Professionele identiteit. In: M. Kanne & E. Grootoonk (Eds.), Moresprudentie in de praktijk. Ethiekwerk 3 (pp. 109-126). Delft:

        Eburon.

        In een boek onder redactie van twee collega’s publiceerde ik een bespiegeling over de professionele identiteit van sociaal werk en sociale

        professionals. Het boek is niet alleen verkrijgbaar als paperback maar ook als gratis e-book.

 

 

(10) Andriessen, G., Jonge, E. de & Kloppenburg, R. (2014). Morele spanningsvelden in het ambulant sociaal werk. Ethiekwerk 2. Delft: Eburon.

        Samen met twee collega’s verrichtte ik praktijkonderzoek naar de ontwikkeling, de kenmerken en de morele spanningsvelden van ambulant

        sociaal werk. Het boek is niet alleen verkrijgbaar als paperback maar ook als gratis e-book.

 

 

(09) Keinemans, S., Jonge, E. de & Kloppenburg, R. (2014). Ethisch actorschap. Ethiekwerk 1. Delft: Eburon.

        Samen met twee collega’s ontwikkelde ik een integraal model voor de ethische professionalisering van sociaal werkers. Het boek is niet alleen

        verkrijgbaar als paperback maar ook als gratis e-book.

 

 

(08) Jonge, E. de & Jansen, M. (2014). Moraaltest sociaal werk.

        Samen met een collega ontwikkelde ik een moraaltest voor sociaal werkers. De test verschaft inzicht in de vooronderstellingen bij morele

        keuzes. Het betreft vooralsnog een proefversie die op onderdelen nog moet worden bijgesteld.

 

 

(07) Ewijk, H. van, Jonge, E. de, Scholte, M., Sprinkhuizen, A. & Vlaar, P. (Eds.) (2013). Body of knowledge sociaal werk: Het kennisfundament van de         

        sociale professional.

        Voor de online kennisbasis sociaal werk schreef ik de tekst voor de Pijler Ethiek en voor de Vensters Brede beroepsethiek en Fundamentele

        Beroepsethiek.

 

 

(06) Jonge, E. de (2013) Spanningsveld is inspiratiebron: Presentietheorie aantrekkelijk voor maatschappelijk werkers. Maatwerk, 16 (2), 16-18.

        Voor het vakblad voor maatschappelijk werk schreef ik een bewerking voor sociale professionals van mijn artikel over de presentiebenadering

        (zie 4). De aantrekkelijkheid van deze benadering voor maatschappelijk werk wordt in het artikel verklaard vanwege het herkenbare

        spanningsveld tussen gematigd tekortschieten en radicaal doorschieten in de professionele beroepsuitoefening.

 

 

(05) Jonge, E. de (2013). Een voortreffelijke beroepshouding: De waarde van deugdethiek voor sociale professionals. Sozio-SPH, 18 (1), 40-45.

        Voor het vaktijdschrift voor sociaalpedagogische hulpverleners schreef ik een inleidend artikel over de waarde van deugdethiek voor sociale

        professionals.

 

 

(04) Jonge, E. de (2012). De presentiebeoefenaar: waardigheidsbekleder of gelukzoeker? Over de morele grondslagen van de presentiebenadering.

        Journal of Social Intervention, 21 (4), 49-64.

        In het Journal of Social Intervention publiceerde ik een artikel over de morele grondslagen van de presentiebenadering. De centrale thesis is

        dat in Baarts magnum opus drie culturele onderstromen op gespannen wijze met elkaar interfereren: een optimistisch Griekse, een radicaal

        christelijke en een gematigd humanistische onderstroom. Terwijl Baart het goede oftewel gelukkige leven centraal stelt, poneert dit artikel dat

        de praktijken en paradoxen van de presentiebenadering beter begrepen kunnen worden vanuit het perspectief van het herstellen van

        waardigheid.

 

 

(03) Jonge, E. de (2012). Beroepsethiek in soorten en maten. Sozio-SPH, 17 (4), 42-45.

        Voor het vaktijdschrift van sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) schreef ik een artikel over drie varianten van beroepsethiek: smalle

        beroepsethiek concentreert zich op beroepsproblemen, brede beroepsethiek richt zich op de beroepsuitoefening als zodanig, en

        fundamentele beroepsethiek stelt de beroepsidentiteit centraal.

 

 

(02) Jonge, E. de (2011). Een kijkje in de Amerikaanse keuken: Over normen en waarden van het beroep. Maatwerk: Vakblad voor maatschappelijk

        werk,14 (3), 18-21.

        In Maatwerk publiceerde ik een artikel waarin ik het waardenfundament van twee beroepscodes met elkaar vergelijk, namelijk van het

        Nederlandse maatschappelijk werk en het Amerikaanse social work. De conclusie is dat de Amerikaanse code kernwaarden presenteert die

        eigenlijk geen waarden zijn en omgekeerd waarden bevat die niet als zodanig worden gepresenteerd. De Nederlandse code bevat (impliciet)

        wel een heldere hiërarchie van waarden.

 

 

(01) Jonge, E. de (1995). Ethiek voor maatschappelijk werkers: een methodische aanpak van morele dilemma's. Bussum: Coutinho.

        Het eerste deel van het boek is een inleiding in de ethiek met bijzondere aandacht voor vrijheid en ook zingeving. Het tweede deel biedt een

        integrale analyse van de beroepscode voor maatschappelijk werkers als een samenhangend en consistent geheel van waarden, normen en

        deugden. Het derde deel bestaat uit een methodiek voor het analyseren en bespreken van morele dilemma's, inclusief een voorbeeldanalyse.

        Het boek is uitverkocht maar nog wel antiquarisch verkrijgbaar.

 

 

bottom of page